Informatie IKC Prins Bernhard

Informatie

Christelijke identiteit

Ons IKC heeft een christelijke grondslag. Alle kinderen zijn welkom en iedereen maakt kennis met de christelijke tradities en verhalen. Hierin mogen de leerlingen Gods liefde voor de mens zien. Gelijkwaardigheid en verdraagzaamheid zijn voor ons belangrijk. Onze leerlingen hebben respect voor de waarden en normen van anderen.

Positief gedrag

Op ons gehele IKC werken we met KWINK. Dit is een doelmatige, IKC-brede aanpak die zich richt op het versterken van gewenst gedrag. Het doel is het creëren van een positieve, sociale omgeving, die het leren bevordert en waarbij sociale veiligheid een belangrijke rol speelt. Kinderen worden hierdoor voorbereid op de wereld van vandaag en morgen!

Ons IKC!

Wij bieden passend onderwijs voor je kind waarin je kind echt centraal staat. Op IKC Prins Bernhardschool werken we met een jaarklassensysteem , spelen peuters en kleuters regelmatig met elkaar, is er een actieve BSO en zijn onze medewerkers betrokken en professioneel en zijn er na schooltijd extra lessen van vakdocenten voor sport en muziek

We hechten veel waarde aan een goede samenwerking met jou als ouder. Samen gaan we voor een goede ontwikkeling van je kind!

Opvang en onderwijs

Wij zijn een Integraal Kindcentrum. Dit betekent dat wij naast het basisonderwijs ook opvang aanbieden. Je kind kan bij ons naar de Peuteropvang (2-4 jaar), naar de Basisschool (4-12 jaar) en naar de Buitenschoolse Opvang (4-12 jaar). Dit is opvang die wij aanbieden na schooltijd.

Scroll naar boven